Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στη σελίδα αυτή περιγράφονται οι λειτουργίες επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που διαβουλεύονται τον παρόν ιστότοπο. Η Πολιτική απορρήτου συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ, είναι διαθέσιμη μόνο για τον παρόν ιστότοπο και όχι για άλλους ιστότοπους που ενδεχομένως διαβουλεύεται ο χρήστης μέσω των συνδέσμων μας.

«Κάτοχος» της επεξεργασίας

Μετά τη διαβούλευση του ιστότοπου μπορεί να γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με αναγνωρίσιμα ή μη αναγνωρίσιμα άτομα. Ο «κάτοχος» της επεξεργασίας τους είναι η TENACTA GROUP SPA UNIPERSONALE με έδρα στην via Piemonte 5/11, 24052 Azzano San Paolo (Bergamo), ΦΠΑ και Φορολογικός κωδικός: 02734150168 C.C.I.A.A. του Μπέργκαμο R.E.A. αριθ. 318318-Μετοχικό κεφάλαιο € 20.640.000 IV.

Τόπος της επεξεργασίας δεδομένων

Οι επεξεργασίες που συνδέονται με τις υπηρεσίες του ιστότοπου εκτελούνται μόνο από το τεχνικό προσωπικό του γραφείου που είναι αρμόδιο για την επεξεργασία ή από τους αρμοδίους περιστασιακών εργασιών συντήρησης. Τα δεδομένα της υπηρεσίας ιστότοπου δεν ανακοινώνονται ούτε διαδίδονται.

Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχονται από τους χρήστες που αποστέλλουν αιτήματα ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τον ιστότοπο, καθώς και η λήψη περαιτέρω συγκεκριμένου περιεχομένου, χρησιμοποιούνται με μοναδικό στόχο την παροχή απαντήσεων στα αιτήματα, την εκτέλεση της υπηρεσίας ή την επίδοση που απαιτείται και ανακοινώνονται σε τρίτους μόνο στην περίπτωση που είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό. Η νομική βάση αυτών των επεξεργασιών είναι αναγκαία για την παροχή απαντήσεων στα αιτήματα των ενδιαφερόντων ή για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τις συμφωνίες που καθορίζονται με τους ενδιαφερομένους.

Με τη συναίνεση που εκφράζεται ρητώς από το χρήστη τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες εμπορικής επικοινωνίας που αφορούν προσφορές προϊόντων ή περαιτέρω υπηρεσίες του κατόχου. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση που εκφράζεται ελεύθερα από τον ενδιαφερόμενο.

Πέρα από αυτές τις υποθέσεις τα δεδομένα πλοήγησης των χρηστών φυλάσσονται για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που χρειάζεται για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας εντός των ορίων που προβλέπονται από το νόμο.

Τύποι των δεδομένων επεξεργασίας

Δεδομένα πλοήγησης

Τα συστήματα πληροφορικής και οι διαδικασίες του λογισμικού που προτείνονται για τη λειτουργία του ιστότοπου αποκτούν, κατά τη διάρκεια της κανονικής τους λειτουργίας, κάποια προσωπικά δεδομένα των οποίων η διαβίβαση απορρέει από τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου. Πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν συλλεχθεί για να συσχετίζονται με αναγνωρίσιμους ενδιαφερομένους, αλλά λόγω της ίδιας της φύσης τους θα μπορούσαν, διαμέσου επεξεργασιών και συσχετισμών με δεδομένα τρίτων, να επιτρέπουν την αναγνώριση των χρηστών. Σε αυτή την κατηγορία δεδομένων ανήκουν οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα του τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που συνδέονται με τον ισότοπο, οι διευθύνσεις σημειογραφίας URI (Uniform Resource Identifier) (ενιαίο αναγνωριστικό πόρων) των πόρων που ζητήθηκαν, το ωράριο του αιτήματος, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στο διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται σε απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (θετικό αποτέλεσμα, σφάλμα, κλπ.) και άλλες παράμετροι σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό απόκτησης ανώνυμων στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη χρήση του ιστότοπου ούτως ώστε να ελέγχεται η σωστή λειτουργία και τα οποία μετά την επεξεργασία διαγράφονται. Τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση υποθετικών εγκλημάτων πληροφορικής εις βάρος του ιστότοπου.

Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από το χρήστη

Η προαιρετική, ρητή και εκούσια αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που υποδεικνύονται στον ιστότοπο συνεπάγεται την επακόλουθη απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, αναγκαία για την απάντηση στα αιτήματα όπως επίσης και για ενδεχόμενα άλλα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο μήνυμα.

Cookies

Τα cookies είναι ένα στοιχείο κειμένου που καταχωρείται στο σταθερό δίσκο του υπολογιστή μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης. Τα cookies προορίζονται για τη διευκόλυνση της ανάλυσης της κυκλοφορίας στον ιστότοπο ή για να επισημαίνεται πότε γίνεται η επίσκεψη ενός συγκεκριμένου ιστότοπου επιτρέποντας στις εφαρμογές του ιστότοπου την αποστολή πληροφοριών σε μεμονωμένους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κανένα προσωπικό δεδομένο των χρηστών δεν αποκτάται από τον ιστότοπο. Δεν γίνεται χρήση των cookies για τη διαβίβαση των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, ούτε χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα μόνιμα cookies οποιουδήποτε είδους ή συστήματα για την παρακολούθηση των χρηστών. Η χρήση των λεγόμενων cookies συνεδρίας περιορίζεται αυστηρά στη μετάδοση των στοιχείων ταυτοποίησης της συνεδρίας (που αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς που δημιουργήθηκαν από το διακομιστή) απαραίτητα για να επιτρέπουν την ασφαλή και αποτελεσματική πλοήγηση του ιστότοπου. Τα λεγόμενα cookies συνεδρίας που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο αποτρέπουν την προσφυγή σε άλλες τεχνολογίες πληροφορικής δυνητικά επιζήμιες για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της πλοήγησης των χρηστών και δεν επιτρέπουν την απόκτηση των προσωπικών δεδομένων ταυτότητας του χρήστη.

Προαιρετική μεταβίβαση δεδομένων

Εκτός των όσων καθορίζονται για τα δεδομένα πλοήγησης, ο χρήστης είναι ελεύθερος να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα για να ζητάει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον κάτοχο. Η ελλιπής μεταβίβαση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυνατότητα επίτευξης των όσων ζητήθηκαν.

Τρόπος επεξεργασίας και χρόνος διαφύλαξης των δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με αυτοματοποιημένα εργαλεία για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή της απώλειας δεδομένων, παράνομη ή εσφαλμένη χρήση και πρόσβαση που δεν είναι εξουσιοδοτημένη.

Τα δεδομένα φυλάσσονται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών που υποδεικνύονται στην παρούσα πολιτική και διαγράφονται στο τέλος αυτής της περιόδου, εκτός αν τα ίδια τα δεδομένα θα πρέπει να φυλάσσονται για νομικές υποχρεώσεις ή για διεκδίκηση κάποιου νομικού δικαιώματος.

Δικαιώματα των ενδιαφερομένων

Εντός των ορίων και των προϋποθέσεων που ορίζονται από το νόμο, ο κάτοχος έχει την υποχρέωση να απαντάει στα αιτήματα του ενδιαφερομένου όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Συγκεκριμένα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία:

 1. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον κάτοχο της επεξεργασίας την επιβεβαίωση ότι είναι σε εξέλιξη ή όχι μια επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και στην περίπτωση αυτή, να αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και στις ακόλουθες πληροφορίες:
 • Σκοποί της επεξεργασίας.
 • Κατηγορίες των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.
 • Αποδέκτες και κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους έχουν ανακοινωθεί ή πρόκειται να ανακοινωθούν τα προσωπικά δεδομένα, συγκεκριμένα αν αποδέκτες τρίτων χωρών ή διεθνείς οργανισμούς.
 • Όταν είναι δυνατόν, η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που προβλέπεται ή, αν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της περιόδου.
 • Η ύπαρξη του δικαιώματος του ενδιαφερομένου να ζητά από τον κάτοχο της επεξεργασίας τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ή να αντιτάσσεται στην επεξεργασία τους.
 • Το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία σε μια εποπτική αρχή.
 • Όταν τα δεδομένα δεν έχουν συλλεχθεί από τον ενδιαφερόμενο, όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευσή τους.
 • Η ύπαρξη μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας αποφάσεων, περιλαμβανομένου της δημιουργίας προφίλ
 1. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον κάτοχο της επεξεργασίας τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ζητάει την ενσωμάτωση των ελλιπών προσωπικών δεδομένων παρέχοντας επίσης μια συμπληρωματική δήλωση.
 2. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ζητά από τον κάτοχο της επεξεργασίας τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο κάτοχος της επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να διαγράφει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα προσωπικά δεδομένα εντός των ορίων και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο κάτοχος της επεξεργασίας ανακοινώνει σε καθέναν αποδέκτη στον οποίο έχουν διαβιβαστεί τα προσωπικά δεδομένα τις ενδεχόμενες διορθώσεις ή διαγραφές ή περιορισμούς της επεξεργασίας εντός των ορίων και στις μορφές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 3. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ζητά από τον κάτοχο της επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας.
 4. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει σε δομημένη, συνηθισμένης χρήσης και ευανάγνωστη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν από κάποιον κάτοχο της επεξεργασίας και έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει αυτά τα δεδομένα σε κάποιον άλλο κάτοχο χωρίς εμπόδια από πλευράς του κατόχου της επεξεργασίας που τα έχει παράσχει.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται παραπάνω, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα χρησιμοποιώντας τα εξής σημεία επικοινωνίας μέσω των οποίων μπορεί να ειδοποιηθεί και ο υπεύθυνος της προστασίας των δεδομένων: TENACTA GROUP SPA UNIPERSONALE Via Piemonte 5/11, 24052 Azzano San Paolo (BG) ή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@tenactagroup.com.

Η παρούσα έκδοση της πολιτικής απορρήτου που αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενημερώθηκε στις 17 Μαΐου 2018.