Ορισμοί και νομικές αναφορές

Προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα

Αποτελεί προσωπικό δεδομένο οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με φυσικό πρόσωπο, αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο, ακόμη και έμμεσα, με αναφορά σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού προσωπικής αναγνώρισης.

 

Δεδομένα περιήγησης

Είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από την ιστοσελίδα, μεταξύ των οποίων: οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από το χρήστη που συνδέεται με την ιστοσελίδα, οι διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), η στιγμή της αίτησης, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στο server, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται σε απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης από τον server (επιτυχής, σφάλμα, κλπ.) η χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τον επισκέπτη, τα διάφορα χρονικά γνωρίσματα της επίσκεψης (για παράδειγμα ο χρόνος παραμονής σε κάθε μία σελίδα) και οι λεπτομέρειες σε σχέση με τη διαδρομή που ακολουθείται μέσα στην ιστοσελίδα, με ιδιαίτερη αναφορά στην ακολουθία των σελίδων, στις παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και στο περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη

 

Ενδιαφερόμενος

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να συμπίπτει με το μεμονωμένο χρήστη των υπηρεσιών ή των προϊόντων της ιστοσελίδας (Χρήστης).

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Το φυσικό, νομικό πρόσωπο, η δημόσια διοίκηση και οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα, ένωση ή οργανισμός που ορίζεται από τον ιδιοκτήτη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Ιδιοκτήτης της επεξεργασίας

Το φυσικό, νομικό πρόσωπο, η δημόσια διοίκηση και οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα, ένωση ή οργανισμός που είναι αρμόδια, επίσης από κοινού με άλλο ιδιοκτήτη, οι αποφάσεις σχετικά με τους στόχους, τους τρόπους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ ασφαλείας, σε σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

 

Νομικές αναφορές

Ειδοποίηση προς τους ευρωπαίους χρήστες: η παρούσα πολιτική απορρήτου έχει συνταχθεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 10 της οδηγίας αριθ. 95/46/EΚ, nonché. όπως προβλέπεται από την οδηγία 2002/58/EΚ, όπως ενημερώθηκε από την οδηγία 2009/136/EΚ, σχετικά με τα Cookie.

Αυτή η πολιτική απορρήτου αφορά αποκλειστικά την παρούσα ιστοσελίδα.

 

 

Αυτή η ιστοσελίδα διαδικτύου (εφεξής “Ιστοσελίδα”) συλλέγει ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων οι στόχοι και τρόποι επεξεργασίας καθορίζονται  στη συνέχεια.

 

Ιδιοκτήτης της επεξεργασίας δεδομένων

Ο ιδιοκτήτης της επεξεργασίας δεδομένων είναι:

 

TENACTA GROUP SPA (εφεξής “TENACTA”)

Via Piemonte, 5/11 - 24052 AZZANO S.PAOLO (BG) ITALY

Τηλ. +39-035-68.81.11 - Fax +39-035-32.01.49

E-mail: info@imetec.it, info@tenactagroup.com

ΦΠΑ και κωδ. Φορολογικού Μητρώου : 02734150168

C.C.I.A.A. του Μπέργκαμο R.E.A. αριθμ.318318 &ndash, Μετοχικό κεφάλαιο & ευρώ, 20.640.000 IV

 

Τυπολογίες της συλλογής δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί κατά τη φάση της συμπλήρωσης και αποστολής on-line της παραγγελίας αγοράς έχουν σκοπό να επιτρέψουν στην TENACTA τη διαχείριση και την εκτέλεση των λειτουργιών που απαιτούνται για την παροχή του προϊόντος που έχει παραγγελθεί. Η έλλειψη χορήγησης από πλευράς του χρήστη ορισμένων προσωπικών δεδομένων μπορεί απλά να μην επιτρέψει την εκπλήρωση των όσων ζητήθηκαν.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να καταχωρηθούν οικειοθελώς από το χρήστη ακόμη και μέσα σε συστήματα τρίτων μερών (live chat) ή να συλλέγονται με αυτόματο τρόπο μέσω περιήγησης.

Η ιστοσελίδα προβλέπει τη χρήση των Cookie. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα Cookie κάντε κλικ εδώ.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αναφέρονται είτε στο χρήστη είτε σε τρίτα μέρη στους οποίους ο χρήστης νομίμως παρέχει τα δεδομένα.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη των προσωπικών δεδομένων των τρίτων που έχουν δημοσιευθεί ή μοιραστεί μέσω της ιστοσελίδας και εγγυάται του δικαιώματος ανακοίνωσης ή διάδοσής τους απαλλάσσοντας τον ιδιοκτήτη της επεξεργασίας από οποιαδήποτε ευθύνη προς τρίτους.

 

Τρόπος επεξεργασίας της συλλογής δεδομένων

 

Τρόπος εξυπηρέτησης

Ο ιδιοκτήτης επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη και του ενδιαφερομένου υιοθετώντας τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας που εμποδίζουν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διάδοση, τροποποίηση ή καταστροφή των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία γίνεται μέσω υπολογιστών με οργανωτικές μεθόδους στενά συνδεδεμένες με το σκοπό που υποδεικνύεται στη συνέχεια σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί απορρήτου που ισχύει στην Ιταλία.

Εκτός από τον ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα εξωτερικά μέρη (όπως τρίτα μέρη παροχής υπηρεσιών, Courier, φορείς διαδικτύου, εταιρείες πληροφορικής). Ο ενημερωμένος κατάλογος των μερών μπορεί να ζητηθεί οποιαδήποτε στιγμή από τον ιδιοκτήτη της επεξεργασίας.

 

Τρόπος επεξεργασίας της συλλογής δεδομένων

Τα δεδομένα του ενδιαφερόμενου έχουν συλλεχθεί υποχρεωτικά για τους εξής σκοπούς:

Ο χρήστης μπορεί να χορηγήσει οικειοθελώς άλλα δεδομένα, μέσω της προσχώρησης στην υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου, για τους εξής σκοπούς:

 

Περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία


Άσκηση των δικαιωμάτων από πλευράς των ενδιαφερομένων

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νομοθετικού διατάγματος αριθμ. 196/2003 “ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”, τα μέρη όπου αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχουν το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να έχουν την επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι των ιδίων στον ιδιοκτήτη επεξεργασίας, να γνωρίζουν το περιεχόμενο και την προέλευση, να επαληθεύσουν την ακρίβεια ή να ζητήσουν την ενσωμάτωση, την ακύρωση, την ενημέρωση, τη διόρθωση, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή την εμπλοκή των προσωπικών δεδομένων κατά παράβαση του νόμου, nonché. Σε κάθε περίπτωση να αντιταχθούν για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία τους. Τα αιτήματα απευθύνονται στον ιδιοκτήτη της επεξεργασίας.

 

Τροποποιήσεις της πολιτικής του απόρρητου

Η TENACTA διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή διαφημίζοντας τους χρήστες στη σελίδα αυτή και διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση μια ανάλογη προστασία των προσωπικών δεδομένων

 

Ενημέρωση: v.2 01/2014