Ochrana osobních údajů

Tato stránka popisuje metody zpracování osobních údajů uživatelů, kteří konzultují tyto stránky. Informace jsou v souladu s platnými právními předpisy o osobních údajích v rámci nařízení EU 2016/679, jsou poskytovány pouze pro tuto stránku, nikoliv pro jiné webové stránky, které uživatel může prostřednictvím našich odkazů konzultovat.

„Majitel“ zpracování údajů

Po konzultaci stránky mohou být zpracovány údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob. „Majitelem“ jejich zpracování je TENACTA GROUP SPA UNIPERSONALE s ústředím ve Via Piemonte 5/11, 24052 Azzano San Paolo (Bergamo), DIČ a IČ: 02734150168 C.C.I.A.A. Bergamo R.E.A. č. 318318 – Společenský kapitál € 20.640.000 plně vložen

Místo zpracování údajů

Zpracováními spojenými s webovými službami se zabývá pouze technický personál úřadu odpovědný za zpracování nebo osoby pověřené příležitostnými údržbářskými operacemi. Žádné údaje odvozené z webové služby nejsou sdělovány nebo šířeny.

Účel zpracování a právní základ zpracování

Osobní údaje poskytnuté uživateli, kteří požádají nebo se chystají využívat služby nebo produkty nabízené prostřednictvím webové stránky, jakož i získat konkrétnější obsah, jsou použity výhradně za účelem poskytnout zpětnou vazbu k žádostem nebo provést požadovanou službu nebo činnost a jsou sděleny třetím stranám, pouze pokud je to nezbytné pro tento účel. Právním základem těchto úprav je potřeba poskytnout zpětnou vazbu k žádostem zúčastněných stran nebo vykonávat činnosti stanovené v dohodách vymezených se zainteresovanými stranami.

S výslovným souhlasem uživatele mohou být údaje použity pro obchodní komunikační činnosti související s nabídkou produktů nebo jiných služeb majitele. Právním základem tohoto zacházení je souhlas svobodně vyjádřený zúčastněnou stranou.

Kromě těchto hypotéz jsou navigační data uživatelů uchovávána po dobu nezbytně nutnou pro řízení zpracovatelských činností v mezích stanovených zákonem.

Typy zpracovávaných údajů

Navigační data

Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozu stránky získají během běžného provozu některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitně spojen s používáním internetových komunikačních protokolů. Tyto informace, které nejsou shromažďovány, aby byly sdruženy s identifikovanými zúčastněnými stranami, ale které by svou povahou mohly prostřednictvím zpracování a sdružování s údaji vlastněnými třetími stranami umožnit identifikaci uživatelů. Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují k webovým stránkám, adresy v URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas žádosti, metoda použitá při odesílání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód udávající stav odezvy data ze serveru (úspěšná, chyba, atd.) a další parametry související s operačním systémem a počítačovým prostředím uživatele. Tyto údaje se používají výhradně k získání anonymních statistických informací o využití webu, kontrole jeho správného fungování a po zpracování. Údaje by mohly být použity k zjištění odpovědnosti v případě hypotetických počítačových zločinů proti webové stránce.

Údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem

Nepovinné, výslovné a dobrovolné zasílání e-mailů na adresy uvedené na webu znamená následné získání adresy odesílatele, které je nezbytné pro odpovědi na žádosti, jakož i veškeré další osobní údaje obsažené ve zprávě.

Cookies

Cookies znamená textový prvek, který je vložen na pevný disk počítače pouze po autorizaci. Soubory cookies mají funkci zefektivnit analýzu webového provozu nebo určit, kdy je navštívena konkrétní webová stránka, a umožnit webovým aplikacím zasílat informace jednotlivým uživatelům. V tomto ohledu stránky nehromadí žádné osobní údaje uživatelů. Cookies se nepoužívají k přenosu informací osobního charakteru, ani se nepoužívají trvalé soubory takzvaných cookies jakéhokoliv druhu nebo systémy pro sledování uživatelů. Použití takzvaných cookies relace je přísně omezeno na přenos identifikátorů relací (sestávajících z náhodných čísel vygenerovaných serverem) nezbytných pro umožnění bezpečného a efektivního průzkumu webu. Takzvané cookies používané na webu nevyužívají jiné technologie, které by mohly ohrozit soukromí při navigaci uživatelů a neumožňují získání osobních identifikačních údajů.

Volitelné poskytování údajů

Kromě toho, co je specifikováno pro navigační údaje, je uživatel oprávněn poskytovat osobní údaje při žádosti o služby nabízené vlastníkem. Neposkytnutí takových údajů může znemožnit získání toho, co bylo požadováno.

Způsoby zpracování a doby uchovávání údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovanými nástroji po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny. Konkrétní bezpečnostní opatření jsou dodržována, aby se zabránilo ztrátě údajů, nedovolenému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu.

Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů uvedených v tomto prohlášení a na konci tohoto období budou vymazány, ledaže by údaje musely být uchovávány k právním závazkům nebo k uplatnění práva u soudu.

Práva zúčastněných stran

V mezích a za podmínek stanovených zákonem je majitel povinen reagovat na žádosti zúčastněné strany o osobní údaje, které se jí týkají. Zejména na základě stávajících právních předpisů:

 1. Subjekt údajů má právo získat od správce údajů potvrzení, že zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a v tomto případě získat přístup k osobním údajům a tyto informace:
 • účely zpracování;
 • kategorie předmětných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou sděleny osobní údaje, zejména pokud jsou příjemci třetích zemí nebo mezinárodních organizací;
 • pokud je to možné, dobu uchovávání poskytnutých osobních údajů nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období;
 • existence práva subjektu údajů požadovat od správce údajů, aby opravil nebo vymazal osobní údaje nebo omezil zpracování osobních údajů, které se ho týkají, nebo aby se postavil proti jejich zacházení;
 • právo podat stížnost dozornímu orgánu;
 • pokud údaje nejsou shromážděny od subjektu údajů, všechny dostupné informace o jejich původu;
 • existence automatizovaného rozhodovacího procesu včetně profilování

 

 1. Subjekt údajů má právo získat od správce údajů opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo získat integraci neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 2. Subjekt údajů má získat od správce údajů vymazání osobních údajů, které se ho týkají bez zbytečného odkladu, a správce údajů je povinen odstranit bez zbytečného odkladu veškeré osobní údaje v mezích a v případech stanovených platnými právními předpisy. Správce údajů sdělí každému příjemci, kterému byly předány osobní údaje, případné opravy nebo zrušení nebo omezení zpracování v mezích a ve formách stanovených platnými právními předpisy.
 3. Subjekt údajů má právo získat od správce údajů omezení zpracování.
 4. Subjekt údajů má právo přijímat osobní údaje, které se jich týkají, poskytnuté správci údajů v strukturované, běžně používané a čitelné formě automatickým zařízením a má právo předávat tyto údaje jinému správci údajů bez překážky na straně správce údajů, kterému je poskytl.

Pro uplatnění výše uvedených práv musí subjekt údajů podat žádost s použitím následujících kontaktních míst, pomocí kterých lze kontaktovat také pracovníka odpovědného za ochranu údajů: TENACTA GROUP SPA Via Piemonte 5/11, 24052 Azzano San Paolo (BG) nebo na následující adrese dpo@tenactagroup.com.

Současná verze informací o zpracování osobních údajů byla aktualizována dne 17. května 2018.